نمونه کارها

برد رابط حسگر/عملگر

برد رابط حسگر/عملگر

برد رابط حسگر/عملگرهای دیجیتال با ارتباط شبکه

برد رابط حسگر/عملگرهای دیجیتال با ارتباط شبکه

کتابخانه نرم افزاری

کتابخانه نرم افزاری

اندازه گیر جریان 4 تا 20 میلی آمپر با ایزولاسیون نوری

اندازه گیر جریان 4 تا 20 میلی آمپر با ایزولاسیون نوری